درباره ما

اعضای هیات موسس

اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

ماده ۱ – به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷۰/۸/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران براساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار «انجمن» نامیده می شود.
ماده ۲ – انجمن صرفاً در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۳ – انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده ۴ – مرکز انجمن در شهر تهران آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،‌گروه ارتوز و پروتز است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود. درضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.
ماده ۵ – انجمن دارای تابعیت ایرانی است .
ماده ۶ – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۷ – به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ۲ اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.
۷-۱- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
۷-۲- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی بهداشتی و درمانی.
۷-۳- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.
۴ – ۷ – ارایه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه.
۵ – ۷ – ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجوبان در پیشبرد فعالیت های علمی پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی.
۶ – ۷ – تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی
۷-۷- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۷-۸- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مرتبط بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان.
۷-۹- مشارکت در تشکیل شورا انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن.
۷-۱۰- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور.

ماده ۸- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:
۱ – ۸ – عضویت پیوسته: هیات مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی به بالا در یکی از رشته های ارتوز و پروتز و یا رشته های مرتبط باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.
۲ – ۸ – عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر می باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.
۱- دانشجویان مقاطع کارشناسی در رشته ارتوز و پروتز.
۲- کلیه افراد با درجه کارشناسی به بالا در یکی از رشته های مهندسی پزشکی و توانبخشی.
۳ – ۸ – عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.
تبصره ۱ – اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره ۲ – اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات مؤسس و هیات مدیره مذکور در ماده ۷ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.
ماده ۹ – هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱– پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۲ – ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.
ماده ۱۰ – عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱- ۱۰ – استعفای کتبی عضوء
۲ – ۱۰ – عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.
۳ – ۱۰ – زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۱ – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.
تبصره ۲ – تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها براساس موضوع بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۱۱ – انجمن دارای ارکان زیر است:
۱ – ۱۱ – مجمع عمومی
۲ – ۱۱ – هیات مدیره
۳ – ۱۱- بازرس
الف – مجمع عمومی
ماده ۱۲: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن و به دو صورت زیر تشکیل می گردد:
۱۲-۱- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.
۲ – ۱۲ – مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس با یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.

۱۲-۳- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء پیوسته رسمیت می باید و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دو سوم آرا خواهد بود.
تبصره ۲ – چنان چه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به دست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
۱ – ۱۳ – استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن.
۲ – ۱۳ – اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.
۳ – ۱۳ – انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره.
۴ – ۱۳ – انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل.
۵ – ۱۳ – تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره.
۶ – ۱۳ – تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های انجمن.
تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.
ب – هیات مدیره:
ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره مرکب از ۵ نفر است که دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
تبصره ۱ – افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تایید نهایی کمیسیون خواهد بود.
تبصره ۲- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۵ – هیات مدیره در اولین جلسه به یک نفر رئیس، نائب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید. در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۱- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از دو مسئولیت انتخاب شوند.
تبصره ۲ – رئیس هیات مدیره مسؤول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره ۳ – کلیه اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.
تبصره ۴- چنانچه هریک از اعضای هیات مدیره ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۵ – در صورت استعفاء برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ – هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.
تبصره – هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۷ – وظایف و اختیارات هیات مدیره
۱ – ۱۷ – دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
۲ – ۱۷ – اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی.
۳ – ۱۷ – تشکیل جلسات سخنرانی و گرد همایی علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۴ – ۱۷ – تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی.
۵ – ۱۷ – تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارایه به مجمع عمومی.
۶ – ۱۷ – تهیه ترازنامه و ارایه آن به مجمع عمومی.
۷ – ۱۷ – قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن.
۸ – ۱۷ – پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجامع عمومی.
۹ – ۱۷ – اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه.
۱۰ – ۱۷ – تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.
۱۱ – ۱۷ – انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.
۱۲- ۱۷ – اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر.
۱۳- ۱۷ – اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
۱۴ – ۱۷ – پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.
ج – بازرس
ماده ۱۸ – انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹ – وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱ – ۱۹ – بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن تهیه گزارش برای ارایه به مجمع عمومی.
۲ – ۱۹ – بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارایه آن به مجمع عمومی.
۳ – ۱۹ – گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
۴ – ۱۹ – دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده ۲۰ – شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۲۱ – در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و تراز نامه آن واحد را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خوهد داد.

ماده ۲۲ – منابع مالی انجمن عبارتست از:
  ۱ – ۲۲ – حق عضویت اعضاء
  ۲ – ۲۲ – از محل هدایا و کمک ها
  ۳-۲۲- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی
  ۴-۲۲- حمایت های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن
  ماده ۲۳ – در صورت در خواست هیات مدیره یا بازرس و با ۱/۳ اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
  ماده ۲۴ – مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.
  ماده ۲۵ – هیات تسویه در جلسات سالانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارایه می نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.
  تبصره: باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

  این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ به تصویب مجمع عمومی هیات مؤسس رسید.

   اعضای هیات موسس
  رضا وهاب کاشانی – حسن سعیدی – طهمورث طهماسبی – علیرضا طاهری – معصومه نخعی

فایل اساسنامه را از اینجا دانلود کنید.

اعضای انجمن

دکتر حسن سعیدی

هیات موسس

دکتر معصومه نخعی

هیات موسس

دکتر رضا وهاب

هیات موسس