کمیته های انجمن

آیین نامه کمیته های تخصصی انجمن

در اجرای ماده هفت اساسنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران (که در سطور بعد به اختصار انجمن نامیده می شود) به منظور ایجاد هماهنگی، تقسیم وظائف، مشارکت اعضاء در تصمیم گیری ها و اجرای امور مربوط به ارتوز و پروتز در جهت ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، تخصصی، فنی، حرفه ای و درمانی به جامعه ارتوز و پروتز کشور و همچنین افزایش سطح کمی و کیفی خدمات ارتوز و پروتز به بیماران، آیین نامه کمیته های تخصصی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران تنظیم گردید.
ماده ۱. هیئت مدیره انجمن به منظور نیل به اهداف و مصوبات انجمن و در جهت الویت دادن، سرعت بخشیدن ، تقسیم وظائف، مشارکت هر چه بیشتر اعضاء و کسب نتایج مطلوب در کلیه زمینه هائی که لازم تشخیص می دهد با ذکر نام و شرح وظائف مشخص کمیته را تشکیل می دهد.
ماده ۲. کلیات آیین نامه کمیته های انجمن برای تمام کمیته ها لازم الاجرا می باشد.
ماده ۳. هر کمیته علاوه بر رعایت شرح وظائف مصوب کمیته خود ملزم به رعایت اساسنامه انجمن،کلیه قوانین، مقررات و بخشنامه های رسمی دولت است.
ماده ۴. کلیه انتخابات کمیته ها توسط دبیر انجمن اجرا می گردد.
ماده ۵. اعضای کمیته به غیر از سرپرست انتخابی کمیته، که عضو هیات مدیره انجمن خواهد بود، متشکل از (۴، ۶ و یا ۸ نفر) بوده که این اعضا با اعلان عمومی دبیر هیات مدیره و انجام رای گیری انتخاب گردیده و با تایید هیات مدیره انجمن برای دوره خدمت همان هیئت مدیره تعیین می گردند.
ماده ۶. دبیر انجمن موظف است حداکثر طی ۱۵ روز پس از انتخابات، افراد انتخابی را یکجا و کتبا به هیئت مدیره معرفی نماید.
ماده ۷. اعضای کمیته می بایست حداقل سه سال عضو پیوسته انجمن بوده باشند.
 ماده ۸. هیئت مدیره در اولین جلسه سوابق افراد انتخابی را بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده ۹. در اولین جلسه کمیته یک نفر به عنوان دبیر کمیته با رای اکثریت اعضاء کمیته انتخاب می گردد.
ماده ۱۰. کمیته موظف است دونفر از اعضاء هیات مدیره را به عنوان سرپرست کمیته به هیات مدیره پیشنهاد نماید.
ماده ۱۱. سرپرست نهایی کمیته با انتخاب و تصویب نهایی هیات مدیره انجمن برای دوره خدمت همان هیات مدیره تعیین می گردد.
تبصره: درصورت تمایل، سرپرست کمیته می تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود برای حضور در جلسات معرفی نماید.
ماده ۱۲. کمیته ها حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و صورت جلسات به دفتر انجمن ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳. در صورت غیبت سرپرست کمیته، دبیر کمیته موظف است موارد تصمیم گیری و صورت جلسات را کتبا به دبیر انجمن ارسال نماید.
ماده ۱۴. تصمیمات کمیته ها پس از تصویب هیئت مدیره انجمن قابل اجرا می باشد.
ماده ۱۵. سرپرست کمیته مسئول و پاسخگوی فعالیتهای کمیته در برابر هیات مدیره انجمن می باشد.
ماده ۱۶. کلیه مکاتبات کمیته ها با سربرگ و شماره ردیف دفتر انجمن انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱. امضاء کلیه نامه های رسمی بر اساس تبصره سه ماده ۱۵ اساسنامه انجمن و ماده ۸ آیین نامه داخلی انجمن می باشد.
تبصره ۲. رونوشت کلیه مکاتبات کمیته ها در دفتر انجمن و کمیته مربوطه بایگانی می شود.
ماده ۱۷. کلیه اقدامات، مکاتبات، حضور در جلسات، پاسخ به دعوتنامه ها با هر عنوان با اطلاع هیات مدیره انجمن انجام خواهدگرفت.
ماده ۱۸. اعضای کمیته ها همانند اعضای هیات مدیره انجمن مجاز به تبلیغ برای شرکت ها و اشخاص از قبیل مصاحبه ، سخنرانی و …. نمی باشند.
ماده ۱۹. چنانچه هر یک از اعضای کمیته سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص دبیر کمیته در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
ماده ۲۰. صلاحیت و ادامه فعالیت سرپرست و هر یک از اعضای کمیته با درخواست کتبی بازرس هیئت مدیره در جلسه رسمی هیئت مدیره قابل تجدید نظر می باشد.
ماده ۲۱. در صورت لزوم جانشین سرپرست کمیته از سوی هیئت مدیره و جانشین سایر اعضای کمیته با پیشنهاد دبیر کمیته و تصویب هیئت مدیره تعیین می گردد.
ماده ۲۲. تفویض مسئولیت ها با ابلاغ کتبی رئیس هیئت مدیره می باشد.
ماده ۲۳. کلیه خدمات سرپرست و اعضای هر کمیته غیر سیاسی، غیر انتفاعی و افتخاری است. 
ماده ۲۴. تصویب شرح وظایف کمیته ها بر عهده هیات مدیره می باشد.
ماده ۲۵. بخش مشخصی برای هر کمیته در وب سایت انجمن در نظر گرفته می شود که فعالیت خود را پس از تصویب و تایید سرپرست کمیته و توسط دبیر در آن منعکس می شود.
ماده ۲۶. کمیته ها باید هزینه فعالیت های خود را برآورد کرده به هیئت مدیره اعلام نمایند تا پس از تامین اعتبار و تصویب هیات مدیره اجرا شود.
ماده ۲۷. سوء استفاده از اسناد، مهر و سربرگ انجمن خلاف مقررات است و پیگرد قانونی دارد.
ماده ۲۸. این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۵ به تصویب هیات مدیره انجمن رسید.

حیطه های کمیته

حیطه تخصصی - حرفه ای

حیطه دانشجویی

حیطه اموزش و پژوهش