اطلاعیه‌هادستور العمل خوداظهاری مالیاتی گروه پزشکی

نظر به پیگیری های سازمان نظام پزشکی درخصوص مالیات بردرآمد اعضای سازمان، جزئیات دستور العمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 92 اعضای سازمان نظام پزشکی تنظیم گردید.

جهت آگاهی از دستورالعمل ارسال شده به دفتر انجمن می توانید فایل مربوطه را از اینجا دریافت کنید.