مقالات عمومی اولین شماره نشریه دانشجویی علمی پژوهشی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دسترسی به فایل اولین شماره نشریه دانشجویی علمی پژوهشی ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از طریق لینک زیر
./files/site1/files/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%8A%D9%83.pdf