اصفهانبرگزاری سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران در اردیبهشت ماه سال 1398 توسط انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران و دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری مراکز آموزشی و سازمان های مرتبط برگزار خواهد شد. لازم است محققان و همکاران گرامی از طریق سایت Seminar.mui.ac.ir/op13 اقادام با ارسال مقالات خود نمایند.
 
*** مهلت ارسال مقالات به سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز تا پانزدهم بهمن ماه 1397 تمدید شده است.***