بازدید سایت کنگره انجمن علمی ارتوز و پروتز

http://cong.isaop.ir/

شعب استانی

آیین نامه شعب استانی

ماده ۱- در اجرای ماده چهار اساسنامه انجمن و به منظور تقویت ارتباط دوجانبه هیئت مدیره و اعضاء و بر اساس ضرورت، شعب استانی انجمن با تاکید بر فعالیتهای علمی تشکیل می شوند.

ماده ۲- اهداف، فعالیت ها و شرح وظائف شعب و کمیته های مربوطه بر اساس اساسنامه، آیین نامه انضباطی، کلیات و آیین نامه کمیته های انجمن و مصوبات هیئت مدیره می باشد.

بند ۱- اهداف

ماده ۳– تسهیل در راه گسترش فعالیتهای علمی اعضاء در سطح کشور

ماده ۴ – ارتقاء سطح علمی اعضاء

ماده ۵– افزایش و گسترش آخرین تجارب کلینیکی، نوآموزی و بازآموزی در سطح کشور

ماده ۶- تشویق و ترغیب مستمر اعضاء به لزوم توجه بیشتر به دانش روز ارتوز و پروتز

ماده ۷- ایجاد تسهیلات جهت مشارکت و حضور اعضاء در فعالیتهای علمی

ماده ۸– پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مدیره انجمن در شعب

ماده ۹ – تقویت و تسریع ارتباط هیئت مدیره با ارتوزیست ها و پروتزیست های سراسر کشور

ماده ۱۰– انعکاس پیشنهادات، دیدگاه ها و مشکلات ارتوزیست ها و پروتزیست ها به هیئت مدیره انجمن

ماده ۱۱ – پیگیری مشکلات ارتوزیست ها و پروتزیست های استان در سازمانهای ذیربط استانی

ماده ۱۲ – نظارت بیشتر انجمن بر عملکرد اعضاء در سطح استان

ماده ۱۳ – آگاهی و مشارکت انجمن در تصمیم گیری های مسئولین اجرائی سازمان ها در استان ها

بند ۲ – نحوه تشکیل شعب

ماده ۱۴ – در هر استان یک شعبه که با نام انجمن ارتوز و پروتز ایران (شعبه نام استان) نامیده می شود با تصویب هیئت مدیره انجمن تشکیل می گردد و همین نام در سربرگها و مکاتبات چاپ می شود.

ماده ۱۵ – تعداد اعضای هیئت مدیره شعب ۳ یا ۵ یا ۷ نفر عضو اصلی، یک نفر بازرس و یک یا دو نفر عضو علی البدل می باشد.

تبصره ۱-۱۵: تعداد اعضای هیئت مدیره در استان هائی که تا ۵۰ نفر ارتوزیست و پروتزیست عضو انجمن داشته باشند ۳ نفر، بین ۵۰ تا ۲۰۰ نفر ۵ نفر و بیش از ۲۰۰ نفر ۷ نفر خواهد بود.

تبصره ۲-۱۵: درشعبی که اعضای هیئت مدیره ۳ نفر باشند یک عضو علی البدل و درشعبی که اعضای هیئت مدیره ۵ یا ۷ نفر باشند دو نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند.

ماده ۱۶- انتخابات شعب با درخواست کتبی حد اقل ۱۰ نفر از اعضای انجمن ساکن در استان و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن در مجمع عمومی استان انجام می شود.

تبصره ۱-۱۶: دوره خدمت هیئت مدیره شعب سه سال می باشد.

تبصره ۲-۱۶: انتخابات شعبه در هر دوره پس از انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار می گردد.

تبصره ۳-۱۶: پس از تصویب هیئت مدیره انجمن، تاریخ و محل انتخابات هیئت مدیره شعب حداقل ۱۵ روز قبل اطلاع رسانی خواهد شد.

ماده ۱۷- انتخابات شعب با حضور نماینده تام الاختیار انجمن رسمیت یافته و با نظارت دو نفر از اعضای حاضر که از سوی شرکت کنند گان پیشنهاد و به تصویب حاضرین می رسند برگزار می گردد.

ماده ۱۸- جلسه انتخابات با حضور نصف بعلاوه یک اعضای ا نجمن در استان رسمیت می یابد.

تبصره ۱-۱۸: تعداد اعضای انجمن در هر استان قبل از انتخابات تعیین و به نماینده تام الاختیار انجمن بطور کتبی اعلام می گردد.

ماده ۱۹ – در صورتی که در جلسه نخست تعدادحاضرین به حد نصاب نرسد جلسه بعد حد اقل با فاصله پانزده روز برگزار می گردد و با هر تعداد اعضای شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۰ – در جلسه انتخابات فهرست کاملی از ارتوزیست ها و پروتزیست های حاضر عضو انجمن که به امضاء یکایک آنها رسیده باشد تهیه خواهد شد.

تبصره ۱-۲۰: ارتوزیست ها و پروتزیست های غیر عضو انجمن حق شرکت در انتخابات و کاندید شدن جهت هیئت مدیره شعب را ندارند. این افراد چنانچه فرم رسمی عضویت را تکمیل و به همر اه مدارک به نماینده انجمن تحویل نمایند می توانند در انتخابات شرکت کنند. افراد مذکور نمی توانند کاندیدای هیئت مدیره یا بازرس شوند.

تبصره ۲-۲۰: صلاحیت های بعدی برای افراد مندرج درماده ۱-۲۰ منوط به صدور کارت و شماره عضویت از طرف انجمن خواهد بود.

تبصره ۳-۲۰: امضاء افراد غیر عضو در صورت جلسات شعب اعتبار ندارد.

ماده ۲۱ – در انتخابات شعب نام بازرس بطور جداگانه در برگ رای قید شود.

ماده ۲۲- هیئت مدیره شعبه در اولین جلسه بعد از انتخابات یک نفرمسئول شعبه به عنوان نماینده هیئت مدیره انجمن درشعبه، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای مخفی اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۱-۲۲: در تصمیمات هیئت مدیره شعب، بازرس و اعضای علی البدل حق رای ندارند.

ماده ۲۳ – لیست حاضرین جلسه به همراه صورتجلسه انتخابات که به امضاء نماینده تام الاختیار انجمن و ناظرین رسیده باشد و همچنین صورتجلسه نخست هیئت مدیره شعبه جهت تایید نهایی به انجمن ارسال گردد.

ماده ۲۴ – هیئت مدیره انجمن در اولین جلسه، صحت انتخابات شعبه را بررسی ونتیجه را کتبا به شعبه اعلام خواهد کرد.

ماده ۲۵ – هیئت مدیره انجمن در صدور یا لغو احکام هر یک از اعضاء هیئت مدیره شعبه در هر زمان مختار خواهد بود.

ماده ۲۶ – چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب غیبت غیر موجه با تشخیص مسئول شعبه داشته باشد مستعفی تلقی شده و جایگزین آن از بین اعضای علی البدل تعیین خواهد شد.

تبصره ۱-۲۶: در مورد مسئول شعبه، هیئت مدیره شعبه تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده ۲۷ – شروع فعالیت مسئول جدید یا سایر اعضای هیئت مدیره شعبه منوط به تایید آن از سوی هیئت مدیره انجمن خواهد بود.

ماده ۲۸- در مواردی که انتخابات هیئت مدیره انجمن به تعویق افتد هیئت مدیره شعبه تا انتخابات بعدی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۹ – عضویت در هیئت مدیره شعب غیر سیاسی، غیر انتفاعی و افتخاری است.

بند ۳: شرح وظائف

ماده ۳۰- اعضای هیئت مدیره شعب بازو های اجرائی انجمن فقط در استان خود بوده و در راستای اهداف مندرج در بند ۱ آیین نامه شعب فعالیت می کنند.

تبصره ۱-۳۰: فعالیت علمی شعب در راس و الویت قرار داشته و مسئولین شعب می بایست به این امر اهتما م ورزند.

ماده ۳۱- اعضای هیئت مدیره شعب ملزم به رعایت و اجراء کلیه قوانین، مقررات و بخش نامه های رسمی دولت، آیین نامه اجرائی، آیین نامه انضباطی و مصوبات هئیت مدیره انجمن می باشند.

ماده ۳۲ – مسئول شعبه پاسخگوی تمام اقدامات خود در مقابل هئیت مدیره انجمن و مقامات ذیربط بوده و مسئولیت خواهد داشت.

ماده۳۳ – شعب می بایست برنامه فعالیت های علمی خود را حداقل از شش ماه قبل همراه با زمان بندی دقیق ، نام سخنران، تاریخ، محل برگزاری و نحوه ثبت نام به انجمن ارسال نمایند.

تبصره ۱-۳۳: در مواردی که برای تشکیل یک دوره در استان مدرس وجود ندارد انجمن موظف است با درخواست شعبه، نیروی مورد نظر را تامین نماید.

تبصره ۲-۳۳: پیشنهاد تشکیل دوره های باز آموزی، سمینار ها و کارگاه ها در استان با توجه به الویت، ضرورت و کار کارشناسی از سوی اعضای هیئت مدیره شعبه انجام می پذیرد.

ماده ۳۴- مجمع عمومی سالیانه شعب در اسفند تشکیل و صورتجلسه با امضاء حاضرین به هیئت مدیره ارسال گردد.

تبصره ۱-۳۴: برگزاری حد اقل یک سخنرانی علمی در مجمع عمومی لازم الاجراست.

تبصره ۲-۳۴: صورتجلسه مجمع عمومی بدون امضاء اعضاء حاضر اعتبار ندارد.

تبصره ۳-۳۴: تاریخ برگزاری مجمع عمومی حداقل پانزده روز قبل اطلاع رسانی گردد.

ماده ۳۵ – کلیه مکاتبات در سطح استان با امضاء مسئول شعبه معتبر است.

تبصره ۱-۳۵: مسئول شعبه نمی تواند با سازمان های فرا استانی مکاتبه نماید.

تبصره ۲-۳۵: مکاتبات فرا استانی از طریق هیئت مدیره انجمن انجام می گیرند.

تبصره ۳-۳۵: رونوشت کلیه مکاتبات شعب باید به دفتر انجمن ارسال گردد.

ماده ۳۶-مسئول شعبه می بایست صورت کلیه فعالیتهای شعبه اعم از شرکت در جلسات، سخنرانی ها و پیگیری مشکلات اعضاء را کتبا به هیئت مدیره انجمن ارسال کند.

ماده ۳۷- شعب باید دارای یک بایگانی جهت نگهداری یک نسخه از کلیه نامه های وارده، صادره، صورتجلسات انجمن و دفاتر مالی بوده تا در موارد لزوم به بازرس انجمن یا شعبه ، هیئت مدیره انجمن و یا هیئت مدیره بعدی شعبه تحویل نمایند.

ماده ۳۸- شعب دارای سربرگ و مهر متحد الشکل می باشند که توسط انجمن تهیه و در اختیار مسئول شعبه قرار خواهد گرفت.

ماده۳۹ – شعب باید با بازرس هیئت مدیره انجمن و شعبه مربوطه همکاری کنند.

تبصره ۱-۳۹: بازرس هیئت مدیره شعب می تواند در صورت عدم همکاری هیئت مدیره شعبه موارد را کتبا به هیت مدیره انجمن اطلاع دهد.

ماده ۴۰- خزانه دار شعبه ملزم به نگهداری دفتر مالی شعبه می باشد.

ماده ۴۱- کلیه مبالغ دریافتی به حساب انجمن واریز وپس از رسید به حساب هیئت مدیره شعبه واریز خواهد شد.

ماده ۴۲- هزینه های جاری شعبه از محل ۳۰ درصد در آمد های شعبه بصورت حق عضویت آن استان خواهد بود.

ماده ۴۳ – در موارد لزوم و به درخواست هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره انجمن منابع مالی مازاد به شعبه تخصیص خواهد یافت.

ماده ۴۴- هر شعبه ملزم به بازگشائی حساب حقوقی با امضاء و حق برداشت مشترک مسئول شعبه و خزانه دار خواهد بود.

ماده ۴۵- مسئول شعبه موظف است در مواردی که هیئت مدیره تشخیص می دهد در جلسه هیئت مدیره ویا جلسه عمومی مسئولین شعب حضور یابد.

ماده ۴۶- بر اساس ضرورت کمیته های مختلف شعب بر اساس آیین نامه کمیته های انجمن و با تصویب هیئت مدیره شعب تشکیل خواهند شد.