نشریه انلاین انجمن علمی ارتوز پروتز

سایت نشریه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به آدرس isaop-journal.ir به جهت دسترسی آنلاین به دوفصلنامه انجمن راه اندازی شد. امکان مطالعه کتابچه مقالات کنگره، فایل ارائه سخنرانی کنگره ها و سمینارها ممکن میباشد.

مجسمه های سیلیکونی مشاهیر ایران

مجسمه های سیلیکونی مشاهیر ایران، ساخته دست علیرضا خاقانی، دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز، به برج میلاد تهران منتقل شد. با آرزوی موفقیت برای تمامی اعضای رشته ارتوز و پروتز