اخبار و رویدادهابرگزاری اولین جلسه انجمن بین المللی ارتز و پروتز
اولین جلسه انجمن بین المللی ارتز و پروتز روز دوشنبه 14 تیر ماه از ساعت 13:30 لغایت 14 با حضور هیات رئیسه جدید برگزار شد در این جلسه پس از بیان گزارش خلاصه ای از عملکرد هیات رئیسه قبلی توسط رئیس اسبق انجمن کارهای اولویت دار در این انجمن مشخص شدند در پایان با تاکید بر روشن شدن و به عضویت در آمدن قطعی داوطلبان برای عضویت در این انجمن، آقای مصطفی علامی به عنوان رئیس و خانم محبوبه مهدیخانی به عنوان نائب رئیس و آقای محمد شیرازی به عنوان رئیس افتخاری انجمن منصوب شدند. جا  دارد تا از زحمات هیات رئیسه قبلی انجمن تشکر و قدردانی شود.