اعضای هیات مدیرهاعضای هیات مدیره دوره دوم

اعضای هیات مدیره دوره دوم

 AWT IMAGE

دکتر مجتبی کامیاب

رئیس هیات مدیره دوره دوم

دکترای ارتوز و پروتز

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه ایران

mojtaba.kamyab@gmail.com

.

AWT IMAGE

   رضا وهاب کاشانی

  عضو اصلی هیات مدیره

 کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  معاون گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  rezavahabkashani.ir

 .

AWT IMAGE

دکتر حسن سعیدی

  عضو اصلی هیات مدیره

دانشجوی دکترای ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی ایران

hassan_saeedi2@yahoo.uk.co

.

AWT IMAGE

 معصومه نخعی

 دبیر و خزانه دار انجمن

دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز

 mnakhaee@gmail.com 

.

AWT IMAGE

  محبوبه مهدیخانی

نائب رئیس انجمن

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

s_mehdikhani@yahoo.com

.

AWT IMAGE

 محسن میرمهدی

  بازرس انجمن

  کارشناس ارتوز و پروتز

  مدیر عامل شرکت طب و صنعت

mirmehdi@teb-sanat.com  

.

دکتر غلامرضا امینیان

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن

دکترای آموزش در ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

gholamrezaaminian@yahoo.com

.

AWT IMAGE

 نادر فلاحیان

عضو علی البدل هیات مدیره

دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز

n.fallahian@gmail.com

.

AWT IMAGE

  کیوان شمس

  علی البدل بازرس

  کارشناس ارتوز و پروتز

  کارشناس توانبخشی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران

k1shams@gmail.com