اخبار انجمنانتشار خبر در نشریه انجمن

انجمن در نظر دارد که در بهار 1390 اولین شماره خبرنامه خود را منتشر کند. خبرنامه در تعداد 1000 عدد برای تمامی اعضای انجمن، فارغ التحصیلان، دانشجویان و پزشکان و درمانگران مرتبط با ارتوز و پروتز ارسال خواهد شد. هر گونه خبر از جمله تبریک، خبر موفقیت، تغییرات در کلینیک ها، سازمان های مرتبط و ...  را به پست الکترونیک news@isaop.ir  و یا شماره 22180049-021 ارسال فرمائید.