اخبار انجمنبرنامه اولین جلسه با همکاران ارتوز و پروتز شاغل در بخش خصوصی

  

  برنامه اولین جلسه با همکاران ارتوز و پروتز شاغل در بخش خصوصی

  

  9:30-9:45

  مراسم افتتاح

  9:45-10:15

  خیرمقدم و سخنرانی رئیس هیات مدیره (ارائه گزارش عملکرد انجمن)

  10:15-10:45

  تریبون آزاد- نظرخواهی

  10:45-11:45

  انتخابات (نماینده انجمن- نماینده در کنگره)

  11:45-12:30

  معرفی کارگاه‌های آموزشی و ثبت نام