اعضای هیات موسساعضای هیات موسس

  اعضای هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  

   مهندس رضا وهاب کاشانی

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  معاون گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  عضو اصلی هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  Vahab_kashani@yahoo.com

  .

  دکتر حسن سعیدی

 دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  عضو اصلی هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  Hassan_saeedi@yahoo.co.uk

.

  مهندس طهمورث طهماسبی

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  عضو اصلی هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

.

  مهندس علیرضا طاهری

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  عضو اصلی هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

.

  دکتر معصومه نخعی 

   دکترای تخصصی ارتوز و پروتز

  دبیر هیات موسس

   mnakhaee@gmail.com