اخبار انجمنآگهی مجمع انجمن

آگهی مجمع دعوت عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران در روزنامه اطلاعات مورخ 9 اردیبهشت ماه 1391 به شرح ذیل منتشر شد.

آگهی دعوت عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

بدینوسیله ار کلیه اعضای انجمن درخواست می‌گردد که در سومین مجمع عمومی عادی و اولین مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران که در زوط پنجشنبه مورخ 4 خردادماه 1391 در محل سالن مرکز همایش‌های رازی واقع در تهران- بزرگراه همت- جنب برج میلاد، برگزار می‌گردد، شرکت نمایند.

دستورجلسه:

- گزارش هیات مدیره

- گزارش بازرس

- طرح پیشنهادات و تصمیم‌گیری درخصوص موارد پیشنهادی

- انتخابات هیات مدیره (درصورت تصویب در مجمع فوق‌العاده)

- بررسی آیین نامه‌ها و تغییرات اساسنامه (درمجمع فوق‌العاده)

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران