اخبار انجمنمعرفی نماینده به شورای سیاست گذاری صدا و سیما
 

با توجه به فعالیت های علمی در رشته ارتوز و پروتز، اخلاق حرفه ای و سوابق درمانی، آموزشی شایسته آقای دکتر محمدرضا صفری، ایشان به عنوان نماینده انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران در شورای سیاستگذاری سازمان صدا و سیما به مدت دو سال منصوب گردیدند.