اخبار انجمنانتخابات هیئت مدیره دوره سوم

جلسه هیئت مدیره انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره در تاریخ 21/3/91 ساعت 30/15 تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- اقای رضاوهاب کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره

 2- خانم معصومه نخعی به سمت نایب رئیس

 3- خانم الهام اسفندیاری به سمت خزانه دار

 4- آقای محمد میرکمالی به سمت دبیر 

 5-  آقای دکتر غلامرضا امینیان به سمت بازرس 

 5- آقای مهدی حداد پور عضو اصلی

 6- آقای سید احمد خادم  عضو علی البدل

 7- خانم سمیرا حسن پور  عضو علی البدل

  9- خانم سالومه  طاهر خانی  به سمت بازرس علی البدل  منصوب گردیدند .