دوفصلنامه انجمنتمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات برای چاپ در دو فصلنامه انجمن

((فراخوان دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران))

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران مهلت ارسال مقالات برای انتشار دو فصلنامه زمستان 91 را به مدت یک هفته تمدید می نماید. از کلیه صاحبنظران و دانش پژوهان محترم تقاضا می شودمقالات خود را تا پایان آبانماه (در ارتباط با ارتوز،پروتز، دستاوردهای نوین ، خبرهای مرتبط و ...) به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

آدرس الکترونیکی: editor@isaop.ir

فرمت قبول مقالات به شرح زیر می باشد:

· محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمتWord نسخه2003 یا 2007ارسال نمایند.

·برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه 14و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه12 استفاده گردد.

· در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور (Vancouver Style ) استفاده گردد.

·فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEG ارسال گردد.

·حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.

· نام و عنوان نویسنده (یا نویسنده ها به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی (اختیاری) ارسال گردد.

· به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای ویژه توسط انجمن بهره مند خواهند گردید.