اعضای هیات مدیرهاعضای هیات مدیره دوره سوم

AWT IMAGE

 رضا وهاب کاشانی

 رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاون گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

rezavahabkashani.ir

AWT IMAGE

معصومه نخعی

 نائب رئیس انجمن

دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز

mnakhaee@gmail.com

.

AWT IMAGE

محمدعلی میرکمالی

دبیر انجمن

کارشناس ارتوز و پروتز

مدیر تولید شرکت کارینو

alimirk@yahoo.com

.

AWT IMAGE

الهام اسفندیاری

خزانه‌دار انجمن

دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز

esfandiari.elham@yahoo.com

.

مهدی حدادپور

عضو اصلی هیات مدیره

کارشناس ارتوز و پروتز

.

AWT IMAGE

دکتر غلامرضا امینیان

بازرس اصلی انجمن

دکترای آموزش در ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

gholamrezaaminian@yahoo.com

.

AWT IMAGE

سید احمد خادم

عضو علی البدل هیات مدیره

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

s_a_khadem@yahoo.com

.

AWT IMAGE

سمیرا حسن پور

عضو علی البدل هیات مدیره

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

samira.hassanpour@gmail.com

.

AWT IMAGE

سالومه طاهرخانی

علی البدل بازرس

کارشناس ارتوز و پروتز

taherkhani1507@yahoo.com