دوفصلنامه انجمنفراخوان چهارمین شماره ی دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
فراخوان چهارمین شماره ی دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
مهلت ارسال مقالات تا 15 آبان ماه 92
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، از کلیه علاقه مندان و صاحبنظران محترم جهت همکاری در دو فصلنامه ی انجمن (در ارتباط با ارتوز،پروتز، دستاوردهای نوین، خبرهای مرتبط و ...) دعوت بعمل می آورد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود راتا 15 آبانماه به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند. امید است با مشارکت فعال شما سطح علمی  و جذابیت خبرنامهارتقاء یابد.
 آدرس الکترونیکی:editor@isaop.ir 
تلفن:‌09358740985

 فرمت قبول مقالات  به شرح زیر می باشد:
محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمت Wordنسخه 2003 یا 2007ارسال نمایند.
برای نوشتار فارسی از فونتB Lotusاندازه 14 و برای نوشتار انگلیسی از فونتTimes New Romanاندازه 12 استفاده گردد.
در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور( Vancouver Style )استفاده گردد.
فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEGارسال گردد.
حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.
نام و عنوان نویسنده  (یا نویسنده ها به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی  (اختیاری) ارسال گردد.
به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای  ویژه توسط انجمن  بهره مند خواهند گردید.