اعضای هیات مدیرهاعضای هیات مدیره دوره اول

     AWT IMAGE

  رضا وهاب کاشانی

  رئیس هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  معاون گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  عضو اصلی هیات موسس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  rezavahabkashani.ir

     AWT IMAGE

   معصومه نخعی

  دبیر و خزانه دار انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  دبیر هیات موسس

 mnakhaee@gmail.com 

      .

AWT IMAGE

   سیامک آقاجانی فشارکی

  نائب رئیس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  کارشناس توانبخشی مرکز جامع توانبخشی هلال احمر

  cybernetic_cpo@yahoo.com

.     

AWT IMAGE

   علیرضا خاقانی

  عضو اصلی هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  دانشجوی دکتری ارتوز و پروتز

  مدیر عامل شرکت بهبود طب

  khaghaniali@yahoo.com

    .

AWT IMAGE

   علیرضا محمدشیرازی

  عضو اصلی هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارتوز و پروتز

  دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

  مدیر عامل شرکت ایران ماژین طب

  info@rehammed.com

.    

AWT IMAGE

   کیوان شمس

  علی البدل هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارتوز و پروتز

  کارشناس توانبخشی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران

  k1shams@gmail.com

.      

AWT IMAGE

   آرزو اشراقی

  علی البدل هیات مدیره انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

  کارشناس توانبخشی مرکز جامع توانبخشی هلال احمر

  arezooeshraghi@yahoo.com

    .

AWT IMAGE

    سیدمحسن میرمهدی

  بازرس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارتوز و پروتز

  مدیر عامل شرکت طب و صنعت

mirmehdi@teb-sanat.com

     AWT IMAGE

   جواد حسینقلی پور

  علی البدل بازرس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

  کارشناس ارتوز و پروتز

  مدیر عامل شرکت تکنوتن

info@teknotan.ir