اخبار انجمنمحل دفتر انجمن در نقشه جهانی گوگل
محل دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران در نقشه جهانی گوگل با پیگیری گروه نرم افزاری آمیتریس به ثبت رسید.