اخبار انجمنفراخوان مقاله دوفصلنامه پنجم انجمن علمی
فراخوان پنجمین شماره ی دو فصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
مهلت ارسال مقالات تا 15 مردادماه 93
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، از کلیه علاقه مندان و صاحبنظران محترم جهت همکاری در دو فصلنامه ی انجمن (در ارتباط با ارتوز، پروتز، دستاوردهای نوین، خبرهای مرتبط و ...) دعوت بعمل می آورد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود راتا 15 مرداد ماه 93 به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند. امید است با مشارکت فعال شما سطح علمی  و جذابیت خبرنامه ارتقاء یابد.
 آدرس الکترونیکی:editor@isaop.ir 
تلفن:‌09358740985

.

.

 فرمت قبول مقالات  به شرح زیر می باشد:
- محققان محترم بایستی فایل خلاصه مقالات خود را به فرمت Word نسخه 2003 یا 2007 ارسال نمایند.
- برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه 14 و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman اندازه 12 استفاده گردد.
- در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور ( Vancouver Style ) استفاده گردد.
- فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEG ارسال گردد.
- حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.
- نام و عنوان نویسنده  (یا نویسنده ها به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی (اختیاری) ارسال گردد.
به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای  ویژه توسط انجمن بهره مند خواهند گردید.