اخبار انجمنطرح پیشنهادی کارگروه استاندارد سازی

طرح پیشنهادی کارگروه استاندارد سازی خدمات ارتوز و پروتز
1- مستند سازی خدمات ارتوزی و پروتزی
2- مکاتبه با مجامع و انجمن های علمی وصنفی جهانی جهت اخذ اسناد مربوطه
3- اخذ اسناد تدوین شده در نهاد ها و مجامع کشور
4- تدوین مراحل طراحی ، ساخت  وخدمات  در بخش ارتوز و پروتز با رویکرد های دانشگاهی و صنفی
5- بومی سازی اسناد اخذ شده
6- عقد قرار داد با افراد صاحبنظرو مشاورین مربوطه (اساتید دانشگاه و شاغلین مجرب بخش خصوصی)
7- بر این اساس مبلغ  150.000.000 ریال بابت اجرای موارد ذکر شده ،برآورد گردیده است .
                                                                                                                                                                                                                                                                                       پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان

سید احمد خادم، بهنام اقدامیان، مجید منوچهری، علیرضا واصف نیا، محمود رعیتی، حمید پژم، فرهاد رضایی

.

خواهشمنداست نظرات خود را درخصوص موارد فوق از اینجا اعلام نمائید تا در اختیار کارگروه و اعضای هیات مدیره قرار گیرد.