طرح همیاری همیاری جهت خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

AWT IMAGE

پشتیبان پرداخت الکترونیک  AWT IMAGEمی باشد.

همیاری جهت خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

(برای پراخت آنلاین برروی تصویر زیر کلیک کنید)

AWT IMAGE

لیست افراد شرکت کننده در طرح همیاری را از اینجا ببینید. 

مشخصات و مصوبات طرح همیاری خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران را از اینجا پیگیری کنید.