طرح همیاری مشارکت کنندگان در طرح همیاری

لیست اسامی مشارکت کنندگان در طرح همیاری خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

ردیف نام و نام خانوادگی مشارکت کننده مبلغ مشارکت                                                          
۱ محسن میرمهدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲ شهرام عبادالهی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳ فرهاد رضایی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴ هومن بهرامیان ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵ احمد یگانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶ مجید عدلی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷ بهنام حاجی آقایی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸ علیرضا خاقانی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹ عباس چهاردهی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰ محمدرضا اصلانی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱ مجید منوچهری ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲ مهدی شریفی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳ حمید پژم ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴ بتول باقری پور ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵ مسعود فغفورنژاد ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ مجتبی نظری ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۷ علی اکبر دباغیان ۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال

.

.

.

لیست کلینیک‌هایی که در سال ۱۳۹۱ در طرح همیاری شرکت کرده اند.

(مبلغ پرداختی عزیزان در صندوق انجمن موجود می باشد.)

ردیف نام و نام خانوادگی مشارکت کننده نام کلینیک مبلغ مشارکت                                                          
۱ شهرام عبادالهی پایتخت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲ حسین خاکپور حضرت رسول قزوین ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۳ احمدرضا رمضانی آرمین ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۴ حمید رضاپور ونک ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵ علی خدابنده امید ورامین ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶ خسرو قندهاری پویان اصفهان ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷ زهرا چگینی چگینی سمنان ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال
۸ هادی گودرزی آفرینش ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹ حمیده لطفی مبین مشهد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰ بهنام اقدامیان پارس سینا همدان ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱ رضا عمادی فرد امید ۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲ مریم افشاری افشار ابهر ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳ رضا سلیمان زاده سینا سنندج ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴ علی صمدی جانباز فرآیند کرج ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵ لطیفه آناقلی شهریار ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ سارا علوی برتر اهواز ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۷ حمیدرضا تاجیک پویا طب ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال
۱۸ حمیدرضا مشقی اندامساز سبزوار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۹ فرید محمدزاده نیکان ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۰ احمد یگانه بدنسازان شیراز ۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال
۲۱ علی اصغر خلیلی تندیس قزوین ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲۲ کیاوش حجت الاسلامی کیا کرمانشاه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۳ روح الله ستوده توان طب اهواز ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴ خدیجه فرنودی فرنودطب بهشهر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲۵ عارف حسنی کرباسی صحت بخش تبریز ۵.۰۰۵.۰۰۰ ریال
۲۶ جواد حسینقلی پور تکنوتن ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
جمع کل ۶۴.۲۰۵.۰۰۰ ریال