اخبار انجمنآغاز مشارکت در طرح همیاری

همیاری و مشارکت جهت خرید دفتر انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران  آغاز گردید.

لیست شرکت کنندگان در طرح همیاری خرید دفتر انجمن را می توانید از اینجا ببینید.

جهت شرکت در طرح همیاری می توانید از اینجا اقدام نمائید.