اخبار انجمنلیست اسامی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس

ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن پایان یافت.

لیست اسامی داوطلبان به شرح ذیل می باشد. (به ترتیب الفبا)

شماره عضویتنام
نام خانوادگی
سطح تحصیلات
اعلام کاندیداتوری در سمت
88-11-207
الهام
اسفندیاری
دانشجوی دکتری
عضو هیات مدیره
89-11-156
غلامرضا
امینیان
دکترا
بازرس انجمن
88-11-142
محسن
آزادی
کارشناس
عضو هیات مدیره
89-11-193
طاهر
بابایی
دانشجوی دکترا
عضو هیات مدیره
90-11-135
حمید
پژم
دانشجوی کارشناسی ارشد
عضو هیات مدیره
86-11-128
سید احمد
خادم
کارشناس ارشد
عضو هیات مدیره
89-11-128
نعیمه
روحانی
کارشناس ارشد
عضو هیات مدیره
88-11-144
عباس
سلیمی
کارشناس
عضو هیات مدیره
91-11-230
خسرو
صریحی
کارشناس
عضو هیات مدیره
86-11-175
محمدعلی
میرکمالی
کارشناس
عضو هیات مدیره
86-11-107
سیدمحسن
میرمهدی
کارشناس
بازرس انجمن
86-11-102
معصومه
نخعی
دانشجوی دکترا
عضو هیات مدیره
86-11-101
رضا
وهاب کاشانی
کارشناس ارشد
عضو هیات مدیره
90-11-194
فریبا
هنرمندی
کارشناس
عضو هیات مدیره