اخبار انجمنفراخوان ششمین دوفصلنامه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، از کلیه علاقه مندان و صاحبنظران محترم جهت همکاری در ششمین و فصلنامه ی انجمن (در ارتباط با ارتوز، پروتز، دستاوردهای نوین، خبرهای مرتبط و ...) دعوت بعمل می‌آورد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را تا 30 بهمن ماه به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند. امید است با مشارکت فعال شما سطح علمی و جذابیت خبرنامه ارتقاء یابد.
آدرس الکترونیکی:editor@isaop.ir
تلفن:‌09358740985
 فرمت قبول مقالات به شرح زیر می باشد:
• نویسندگان محترم بایستی فایل مقالات خود را به فرمت  Wordنسخه 2003 یا 2007 ارسال نمایند.
• برای نوشتار فارسی از فونت B Lotus اندازه 14 و برای نوشتار انگلیسی از فونت Times New Roman
اندازه 12 استفاده گردد.
• در نگارش فهرست منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور  (Vancouver Style) استفاده گردد.
• فایل عکس به طور جداگانه با فرمت JPEG ارسال گردد.
• حتی المقدور در متن از لغات فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی در زیرنویس بیان گردد.
• نام و عنوان نویسنده (یا نویسندگان به ترتیب مشارکت) به همراه یک عکس اداری از نویسنده اصلی (اختیاری) ارسال گردد.
• به تمامی نویسندگان گواهی رسمی ارائه خواهد شد و از مزایای ویژه توسط انجمن بهره مند خواهند گردید.