اعضای هیات مدیرهاعضای هیات مدیره دوره چهارم

AWT IMAGE

 رضا وهاب کاشانی

 رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

معاون گروه ارتوز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

rezavahabkashani.ir

 .

AWT IMAGE

دکتر معصومه نخعی

 نائب رئیس انجمن

  دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mnakhaee@gmail.com

.

AWT IMAGE

محمدعلی میرکمالی

دبیر انجمن

کارشناس ارتوز و پروتز

مدیر تولید شرکت کارینو

alimirk@yahoo.com

.

AWT IMAGE

الهام اسفندیاری

خزانه‌دار انجمن

دانشجوی دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

esfandiari.elham@yahoo.com

.

AWT IMAGE

طاهر بابایی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتری تخصصی ارتوز و پروتز

.

AWT IMAGE

دکتر غلامرضا امینیان

بازرس اصلی انجمن

دکتری آموزش در ارتوز و پروتز

عضو هیات علمی گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

gholamrezaaminian@yahoo.com

.

AWT IMAGE

فریبا هنرمندی

عضو علی البدل هیات مدیره

کارشناس ارتوز و پروتز

.

AWT IMAGE

حمید پژم

عضو علی البدل هیات مدیره

کارشناس ارشد ارتوز و پروتز

.

AWT IMAGE

محسن میرمهدی

علی البدل بازرس

کارشناس ارتوز و پروتز

مدیر عامل شرکت طب و صنعت

mirmehdi@teb-sanat.com