اخبار انجمنانتخابات انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران (شعبه اصفهان)
با توجه به صدور مجوز تشکیل انجمن علمی ارتوز و پروتز شعبه استان اصفهان از طرف انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران (مرکزی) بدینوسیله مکان و زمان برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره به اطلاع همکاران محترم می رسد.
زمان: یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۵، ساعت ۹ الی ۱۱ صبح
مکان: اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی استان اصفهان
این انتخابات جهت تعیین سه عضو اصلی هیات مدیره، یک نفر بازرس اصلی، یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره و یک نفر بازرس علی البدل انجمن برگزار می شود.
افرادی که مایل به حضور در هیات مدیره و یا به عنوان بازرس هستند باید درخواست خود را به صورت کتبی به نماینده تام الاختیار انجمن ارتوز و پروتز ایران (دکتر ابراهیم صادقی) تحویل دهند.
افراد غیر عضو انجمن ارتوز و پروتز ایران حق شرکت در انتخابات و کاندید شدن جهت هیات مدیره را ندارند. این افراد چنانچه فرم رسمی عضویت را تکمیل و به نماینده انجمن تحویل نمایند می توانند در انتخابات شرکت کنند. افراد مذکور نمی توانند هیات مدیره یا بازرس شوند.