اخبار انجمنشورای نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن

جلسه شورای نظارت بر انتخابات انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران مورخه ۹۵/۰۷/۱۴ برگزار گردید.

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از کاندیداهای انجمن علمی با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداهای محترم، انتخابات به زمان برگزاری مجمع عمومی و در صورت ثبت نام اعضا محترم در سامانه وزارت بهداشت، به صورت الکترونیک موکول گردید.