خراسان- سیستان و بلوچستاناعضای هیات مدیره شعبه استانی خراسان - سیستان و بلوچستان

اعضای هیات مدیره شعبه استان خراسان- سیستان و بلوچستان (انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)

مسئول شعبه: جناب آقای دکتر سیدعلی قاسمی

دبیر: جناب آقای عبداله عباس آبادی

خزانه دار: جناب آقای شهرام رزازان

بازرس: جناب آقای آقای ابوالفضل توزنده جانی

عضو علی البدل: آقای محمد علی کریمی
بازرس علی البدل: آقای هادی ایمان پناه