خراسان- سیستان و بلوچستانارتباط با شعبه

ارتباط با شعبه استانی خراسان - سیستان و بلوچستان (انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)

پست الکترونیک: kh.sb@isaop.ir

.

لینک کانال رسمی انجمن علمی ارتوز و پروتز شعبه خراسان- سیستان و بلوچستان

https://telegram.me/joinchat/Ct595z9doqNIysWR9gBkrw

.

لینک صندوق پیشنهادات و انتقادات

https://telegram.me/joinchat/Ct595wn9ppCQHtY3sF3o0Q