مازندراناعضای هیات مدیره شعبه مازندارن

اعضای هیات مدیره شعبه استان مازندارن (انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران)

مسئول شعبه : جناب آقای هادی رضایی
دبیر شعبه: جناب آقای مسعود احمدی
خزانه دار: سرکارخانم مرجانه سهراب

بازرس: جناب آقای مبین عابدیان

عضو علی البدل: جناب آقای محمد صداقت صباغ