اخبار و رویدادهادستور دادن به پای مصنوعی توسط رایانه

مناسب ترین وضعیت برای یک پای مصنوعی بستگی به تنظیمات حساس دارد که به وسیله یک تکنسین متخصص انجام می شود و به فرد معلول کمک می کند تا به راحتی راه برود، اما این کار مستلزم صحبت با بیمار و مشاهده طرز راه رفتن آنها است که طی چندین مرجلسه ملاقات تغییرات در عضو پروتز اعمال شده و بالاخره بهترین تنظیم برای فرد معلول صورت می گیرد، اما به تازگی اندرو استیل یکی از این تکنسین ها در ایالت یووای امریکا که خود معلول بوده است؛ سیستم جدیدی به نام Compas را ابداع کرده است. وی تلاش می کند که با ابزاری رایانه ای، اطلاعات مفیدی را تهیه کند که به وی در این ارزیابی ها و تنظیمات کمک می کند. این وسیله به پروتز متصل می شود و به طور بی سیم اطلاعات مربوط به پیچ و تاب های پروتز به هنگام راه رفتن بیمار را به رایانه ای برای تجزیه و تحلیل دقیق می فرستد. این سیستم مجهز به برنامه نرم افزاری است که اطلاعات جمع آوری شده از حرکات بیمار را تعبیه می کند و بهترین وضعیت تنظیم را پیشنهاد می دهد.

متن کامل خبر