اخبار و رویدادهاهمکاری سازمان بهزیستی و مرکز تحقیقات توانبخشی

دکتر ابوالحسن فقیه در بازدید از مرکز تحقیقات توانبخشی از فعالیت‌های این مرکز ابراز خرسندی کرد و به دکتر محمد کمالی مدیر این مرکز خواهان مساعدت مرکز با سازمان در سه حوزه توانبخشی مجازی، پروژه کودکان فلج مغزی و واگذاری استانداردسازی مراکز و وسایل شد. 

متن کامل خبر