اخبار کنگره‌ها و سمینارهاحضور فعال انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران در بیست ویکمین کنگره جراحان ارتوپدی

حضور فعال انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران در بیست ویکمین کنگره جراحان ارتوپدی مورد استقبال گسترده پزشکان و جراحان ارتوپدی قرار گرفت.

بیست و یکمین کنگره جراحان ارتوپدی به مدت 5 روز از تاریخ 22الی 26 مهرماه در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردیدکه با مساعدت انجمن جراحان فضای مناسبی جهت تعامل با پزشکان ارتوپدی در اختیار انجمن علمی ارتوز وپروتز ایران قرار گرفت.

در طول مدت برگزاری، سرکار خانم نخعی نایب رئیس انجمن، آقای میرکمالی دبیر انجمن و سرکار خانم رشیدی مسئول دفتر انجمن در فضای غرفه حضور فعال داشته و به معرفی خدمات انجمن پرداختند.معرفی تعرفه پایه ارتوز وپروتز توسط انجمن مورد توجه خاص شرکت کنندگان در این کنگره قرار گرفت . عموم پزشکان متخصص وجود چنین تعرفه ای در کلینیک های ارتوپدی فنی را حرکتی مثبت و ارزشمند در جهت ارائه خدمات ارتوز وپروتز قلمداد کرده و خواستار وجود آن در کلیه مراکز ارتوپدی فنی بودند.

ارائه نشریه و کتاب چاپ شده توسط انجمن و بروشورهای بیماری های شایع ارتوپدی که توسط گروه ارتوز پروتز دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران در اختیار انجمن قرار گرفته بود ار دیگر موارد مورد توجه متخصصان ارتوپدی بود.