اخبار کنگره‌ها و سمینارهافروش غرفه های نمایشگاه جانبی یازدهمین کنگره سراسری ارتوز وپروتز ایران

فروش غرفه های نمایشگاه جانبی یازدهمین کنگره سراسری ارتوز وپروتز ایران از 25 فروردین 93 آغاز میگردد.

اولویت خرید فقط بر اساس زمان عقد قرارداد و تسویه حساب مشارکت کنندگان محترم تعیین می گردد.