اخبار و رویدادهاراه‌اندازی وبسایت استاد علی اکبر کاملی

به پیشنهاد، همت و پیگیری گروه نرم افزاری آمیتریس وب سایت استاد علی اکبر کاملی راه‌اندازی شد.