پرداختسمینار علمی یکروزه اختلالات Gait در CP و ارتوزها

AWT IMAGE

پشتیبان پرداخت الکترونیک  AWT IMAGEمی باشد.

هزینه شرکت در سمینار علمی یکروزه اختلالات Gait در CP و ارتوزها اسفند ۹۵ را از طریق شبکه شتاب پرداخت نمائید.

AWT IMAGE