اخبار و رویدادهابورس خارج از کشور (جدید)
اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، در خصوص اعطای بورس تحصیلی خارج از 87 - در سال 88 (Ph.D) کشور
به منظور ادامه تحصیل در دوره های دکترای تخصصی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز دانشکده علوم توانبخشی ایران و شناخت نوآوریهای علمی جهان و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه ها ی مختلف علمی، تخصصی و نیز انتقال فناوریهای نوین به داخل کشور و به منظور تلاش در جهت خودکفا نمودن  جامعه علمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران اقدام به اعزام دانشجو بر اساس قانون

اعزام دانشجو به خارج از کشور و مقررات شورای مرکزی بورس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می نماید.

جهت کسب اطلاعات ثبت نام به سایت دانشکده علوم توانبخشی ایران مراجعه نمایید.