اخبار انجمنسایت نشریه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران راه اندازی شد.
AWT IMAGE.
سایت نشریه انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران به آدرس isaop-journal.ir به جهت دسترسی آنلاین به دوفصلنامه انجمن راه اندازی شد.
 امکان مطالعه کتابچه مقالات کنگره، فایل ارائه سخنرانی کنگره ها و سمینارها ممکن میباشد.