اخبار انجمننتایج انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن
گزارش انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران 
پس از یک روز کامل در روز پنجشنبه مورخ 30 شهریورماه 96 رای گیریالکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران با رسیدن به حد نصاب مورد قبول به پایان رسید 
 
به گزارش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران، با مشارکت نزدیک به 80 درصد  (75 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 30 شهریور ماه مقرر شده بود بدون تمدید به مدت یک روز کامل در جریان بود و یکی از بالاترین میزان مشارکت ها را درمیان تمامی 16 انتخابات الکترونیک انجام شده داشت. 

روز شنبه مورخ 1 مهر ماه 96 با حضور  کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، شمارش آرا در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انجام و از بین داوطلبان اسامی لیست ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن دوره پنجم انتخاب شدند.
 
گروه کد نامزد نام و نام خانوادگی منتخب به عنوان
کارشناسی ارشد و دکترا 388 بهنام حاجی آقائی هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 398 علی جوانشیر هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 386 ابراهیم صادقی دمنه هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 389 حسین آسیایی مهر هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 396 فرهود سعید ارشادی هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 394 سعید فرقانی علی البدل هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 397 مجید عدلی علی البدل هیات مدیره
کارشناسی ارشد و دکترا 383 رضا وهاب کاشانی بازرس اصلی
کارشناسی 385 سمانه نامجو علی البدل بازرس