اطلاعیه‌هاابلاغیه جدید وزارت بهداشت شهریور 98
طبق بخش نامه جدید وزارت بهداشت رویت تعرفه در زمان بازدید از مراکز، توسط کارشناسان دانشگاه جهت تمدید پروانه الزامی است