اخبار و رویدادهاانتخابات انجمن ارتز و پروتز بین المللی
در ادامه آقایان شیرازی، علامی، کمالی نژاد، عبدالله و خانمها مهدیخانی و یزدانی کاندید شدند که بر اساس رای گیری آقایان علامی و شیرازی و خانم مهدیخانی انتخاب شدند.