اخبار و رویدادهاکارگاه ساخت پروتز
دیوید هرمن، پروتزیست ایسلندی، قرار است به مدت دو هفته از تاریخ 30/6/88 در مرکز ارتز و پروتز کوثر، برای تعدادی از جانبازان قطع عضو اندام تحتانی کشورمان پروتز بسازد. این کارگاه 14روزه فرصت خوبی است تا کارشناسان ارتز و پروتز این مرکز با تکنیک ساخت پروتز توسط سایر متخصصان این رشته در کشورهای دیگر آشنا شوند و سطح اطلاعات و دانش خود را در این زمینه افزایش دهند.