اخبار و رویدادهاسایت انجمن بین المللی ارتز و پروتز - ایران
پیروی مکاتبات انجام شده با انجمن بین المللی ارتز و پروتز، در سایت این انجمن بخشی برای معرفی ارتز و پروتز در ایران تخصیص یافت. در حال حاضر صفحه آغازین این بخش به صورت موقت بر روی سایت انجمن قرار داده شده است. اعضای محترم انجمن بین المللی ارتز و پروتز در ایران می توانند برای کسب اطلاعات و اخبار مرتبط با انجمن بین المللی ارتز و پروتز به آدرس www.ispowe.org/iran/index.php مراجعه نمایند.